Oppdragsbekreftelse

Standard leveringsbetingelser for Stiegler Advokatfirma AS

1. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i Stiegler Advokatfirma AS. Selskapet forbeholder seg retten til å benytte andre advokater i selskapet til å bistå den ansvarlige advokat, der dette finnes hensiktsmessig ut fra faglig, økonomisk eller kapasitetsmessig vurdering, og der dette ikke innebærer en øket økonomisk belastning for Kunden.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at Stiegler Advokatfirma AS, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det avklares om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at Stiegler Advokatfirma AS ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Stiegler Advokatfirma AS kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er Stiegler Advokatfirma AS avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom Stiegler Advokatfirma AS. Advokatfirmaet og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

2. Salærberegning og fakturering

Salæret beregnes i utgangspunktet etter medgått tid, men skal samtidig stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

Veiledende timepriser for 2023;

For advokatassistent og sekretær varierer timeprisen fra kr 600,- til kr 1.100,- (750,- til 1.375,- inkl. mva.)

For advokatfullmektig varierer timeprisen fra kr 1.600,- til kr 2.000,- (2.000,- til 2.500,- inkl. mva.)

For advokat/senioradvokat varierer timeprisen fra kr 1.800,- til kr 2.900,- (2.250,- til 3.625,- inkl. mva.)

For partner varierer timeprisen fra kr 2.300,- til kr 3.900,- (2.875,- til 4.875,- inkl. mva.)

Alle omkostninger og utlegg som Stiegler Advokatfirma AS forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Stiegler Advokatfirma AS forbeholder seg rett til å motregne utestående forfalte krav mot klientens midler, i tråd med de advokatetiske retningslinjer for motregningsrett.

3. Sakens utfall/sakskostnader/rettsgebyr

Selv om vårt firma senere evt. angir vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en evt. rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Stiegler Advokatfirma AS´ salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

4. Forsikringsdekning og rettshjelp

Klientens forsikringsavtaler kan i visse sakstyper dekke kostnader til advokatbistand, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi Stiegler Advokatfirma AS nødvendige opplysninger for vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Stiegler Advokatfirma AS´ salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

5. Advokatfirmaets ansvar

Stiegler Advokatfirma AS er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokat-virksomhet.

6. Behandling av informasjon

Med mindre noe annet er avtalt, har Stiegler Advokatfirma AS sine advokater adgang til å dele opplysninger med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Stiegler Advokatfirma AS øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

For behandling av personopplysninger, gjelder Stiegler Advokatfirma AS´ personvern-erklæring.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Stiegler Advokatfirma AS er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.

7. Klage

Klienten har anledning til å klage dersom klienten mener oppdraget ikke tilfredsstiller faglige eller etiske krav, dersom klienten ikke er enig i beregningen av salær eller er utilfreds med den måte oppdraget følges opp på.

Klage rettes skriftlig til Stiegler Advokatfirma AS. Klage kan også rettes Vestland krets av Den Norske Advokatforening.