Solid juridisk kompetanse gir gode resultater

Advokat Carl Christian Stiegler etablerte advokatfirma i Bergen i 1889. Advokatfirma Stiegler kan således føre advokattradisjonen tilbake mer enn 125 år, og er det eldste advokatfirmaet i Bergen.

Vi yter juridiske tjenester innenfor de fleste felt overfor privatpersoner, kommuner, organisasjoner  og næringsliv. 

Vi er nå 13 advokater og to advokatfullmektiger, hvorav tre av advokatene har møterett for Norges Høyesterett.

Gjennom EUROJURIS NORGE og EUROJURIS INTERNATIONAL er vi med i Europas største samarbeid av advokatkontorer.

Her finner du oss

Hovedkontor Bergen

Besøksadresse:

Chr. Michelsensgate 2a
5012 Bergen

(Beyer-bygget, vis-à-vis Svaneapoteket)

Postadresse:

Postboks 1124 Sentrum
5809 Bergen

Tlf: (47) 55 21 54 00
Fax: (47) 55 21 54 25

E-post: bergen@stiegler.no

Våre alminnelige åpningstider i Bergen sentrum er hverdager fra 08:00 til 16:00.

Avdelingskontor Sartorgården

Besøksadresse:

Bildøyvegen 11C, Sartorgården
5353 Straume

Tlf: (47) 56 33 20 90

(2. etasje)

Våre alminnelige åpningstider I Sartorgården er tirsdager, onsdager og torsdager fra 09:30 til 15:30. Ellers etter avtale.

Advokatene kan være opptatt i klientbesøk, og det anbefales at det tas kontakt på forhånd for avtale.

Vår kompetanse

Advokatfirma Stiegler sin kompetanse strekker seg over et vidt spekter av rettsområder. Her er noe av det våre advokater arbeider med.

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer vilkårene i arbeidslivet. Vi arbeider innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi har særlig kompetanse knyttet til løsning av konflikter på arbeidsplassen, slik som tvister om oppsigelse og avskjed, omstrukturerings-, rasjonaliserings- og nedbemanningsprosesser.

Arv- og skifterett

Vi gir alminnelig rådgivning knyttet til arv etter arveloven og testament, uskifte og generasjonsskifte og gjennomfører også private skifter av dødsbo. Noen av våre advokater er offentlig oppnevnte bostyrere.  Vi bidrar med tvisteløsning og prosedyreoppdrag ved arverettslige tvister.

Barnerett

Advokatfirma Stiegler har  spesialkompetanse innenfor barnerett. Typiske saker handler om barns og foreldres rettigheter, foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, farskapssaker og internasjonal barnebortføring. Tvister som omhandler barn er ofte sammensatte og komplekse. Vi hjelper deg med råd og veiledning for å oppnå gode løsninger for alle berørte parter, og bistår under rettslige prosesser der dette er nødvendig.

Barnevern

Barnevernsaker er svært inngripende og vanskelige for alle involverte parter. Advokatfirma Stiegler har spesialkompetanse innenfor barnevernretten. Vi bistår private parter i deres kontakt med barnevernet, og særlig de som havner i tvist med barnevernet om omsorgsovertakelse, tilbakeføring, frivillige hjelpetiltak eller ulike tvangstiltak. Vi bistår også kommuner i saker etter barnevernloven.

Bolig- og husleierett

Bolig- og husleierett favner vidt og omfatter blant annet saker etter husleieloven, eierseksjonsloven, borettslagsloven og sameieloven. Vi bistår blant annet ved inngåelse og oppsigelse av leieavtaler, tvungen fravikelse av fast eiendom, husleieregulering, oppløsning av sameie, seksjonering og reseksjonering m.m.

Bygg- og entrepriserett

Bygg- og entrepriseretten omhandler primært rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Rettsområdet reguleres av en rekke lovbestemmelser og normalt standardavtaler og byggetekniske normer.

Vi bistår blant annet i saker om profesjonelle bygge- og entrepriseoppdrag innenfor alle entreprisetyper. Vi bistår også i forbrukerentrepriseforhold etter bustadoppføringsloven og ved tvister om levering av tjenester, herunder saker som omfattes av håndverkertjenesteloven.

Eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag

Om du vil selge eiendom uten bruk av eiendomsmegler, så kan vi hjelpe deg med resten av prosessen. Banken vil normalt forlange at transaksjonen gjennomføres av en profesjonell aktør. Vi har flere advokater som har etterutdanning som oppgjørsadvokater iht. til lov og forskrift om eiendomsmegling, og er særlig forsikret for slike transaksjoner.

Oppgjørsadvokatene sørger for en fullverdig og korrekt overføring av eiendommen og kjøpesummen, herunder utarbeidelse av kjøpekontrakt, tinglysning av skjøte og pantobligasjoner, oppgjør og sletting av heftelser m.m. Vi bistår i noen tilfeller med komplette eiendomsmeglingsoppdrag.

Erstatningsrett

Erstatningsretten handler om de regler og vilkår som gjelder for å kunne kreve erstatning for økonomisk tap, og i noen tilfeller ikke-økonomisk tap. Vi kan bistå i de fleste erstatningsrettsområder, både i og utenfor kontraktsforhold. Vi nevner blant annet saker om tingsskade og annen formuesskade, personskade, yrkesskade, profesjonsansvar, bilansvar m.m.

Familierett, herunder tvister knyttet til skilsmisse, samlivsbrudd og skifteoppgjør

Når ektefeller eller samboere går fra hverandre er det ofte nødvendig med advokatbistand.Bistanden kan omfatte hjelp til å gjennomføre et korrekt økonomisk oppgjør. Både skilsmisse- og samboeroppgjør kan være svært komplisert, og utfallet kan for mange være uventet. Våre advokater bistår både med rådgivning og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller og samboere. Vi bistår også ved etableringen av samboerskapet eller ekteskapet, gjerne ved opprettelse av samboerkontrakt, ektepakt og testament.

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett omhandler de generelle regler og rettslige prinsipper som gjelder for offentligeorganers virksomhet. Flere av våre advokater har tidligere arbeidet i den offentlige forvaltning og har spesialkompetanse innenfor særskilte områder. Dersom et vedtak endres til gunst for parten, har man i utgangspunktet krav på å få dekket advokatkostnader som har vært nødvendig for å vinne frem.

Generell forretningsjus

Advokatfirmaet Stiegler yter forretningsjuridisk bistand innen de fleste sentrale områder. Blantannet nevnes selskapsetablering, omdanning, egenkapitaltransaksjoner og omstrukturering. Vi yter forhandlingsbistand ved kjøp og salg av virksomheter, fra inngåelse til etterlevelse av aksjonæravtaler, konkurranseklausuler m.m. Våre advokater yter bistand ved tvisteløsning, herunder voldgifts- og rettsprosesser.

Generell kontrakts- og avtalerett

Vi kan bistå i alle stadier av et kontrakts- og avtaleforhold, enten du er privatperson eller næringsdrivende. Vår bistand kan omfatte forhandlinger, avtaleinngåelse, etterfølgende tolkninger av avtaler og løsning av spørsmål om oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser. Vi vurderer konsekvenser av mislighold, slik som prisavslag, retting, heving, erstatning m.m. Vi gir også bistand under tvister, herunder ved voldgifts- og rettsprosesser.

Jordskiftesaker

Ved et jordskifte klarlegger og fastsetter jordskifteretten rettsforholdene mellom eiendommene i etområde. Typiske tvister går ut på å klarlegge hvor eiendomsgrensene går, hvem som har bruksrett, vilkår for bruksrett m.m. Dersom et jordskifte ikke kan la seg gjennomføre frivillig, vil tvister avgjøres i jordskifteretten. Vi  har bred og langvarig erfaring innenfor jordskiftesaker, og kan bistå under hele prosessen.

Kjøpsrett

Kjøpsretten regulerer kontraktsforholdet mellom partene ved inngåtte avtaler om kjøp og salg, som for eksempel kjøp av eiendom, bil, båt, m.m. Kjøpsretten reguleres av en rekke ulike lover, slik som kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og avhendingsloven (kjøp av fast eiendom).

Som selger eller kjøper kan man havne i tvist om kjøpet, for eksempel hvor varen ikke leveres med riktig kvalitet og innhold, eller at den ikke leveres til rett tid eller på rett måte. Flere av våre advokater har bred erfaring innenfor kjøpsretten, og bistår under rettslige prosesser hvor dette er nødvendig.

Konkurs, gjeldsforhandling og insolvens

Konkursrett er en av våre hovedarbeidsområder og vi har bred erfaring innenfor gjeldsforhandlingog konkurs, også som offentlig oppnevnte bostyrere.  Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende ved blant annet åpning av konkurs, gjeldsforhandling, beslagsrett, omstøtelse, fordeling mellom fordringshavere, konkurskarantene m.m.

Naborett

Naboretten omhandler rettsforholdet mellom naboer, og de lovregler og normer som båndlegger eier og bruker av en fast eiendom av hensyn til sine naboer. Det mest sentrale regelverket er naboloven (granneloven). Hovedbestemmelsen i naboloven er § 2, som sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom. Advokatfirma Stiegler har flere advokater som bistår partene i tvister i naboforhold.

Pengekrav og innfordring

Pengekravsretten omhandler rettsreglene om betalingsforpliktelser innen både privatrett ogoffentlig rett. Et pengekrav har typisk grunnlag i en avtale, som ved kjøp og salg av varer og tjenester, men kan også oppstå på andre grunnlag. Om du er kreditor eller debitor for et påstått pengekrav, vil vi kunne vurdere kravets berettigelse, og om kravet er foreldet eller bortfalt av andre grunner.

Videre kan vi hjelpe med en effektiv og profesjonell innfordring av pengekrav. Innfordring kan innebære inkasso og tvangsinndrivelse, herunder begjæring om utlegg.

Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner. Flere av våre advokater har erfaring innenfor offentlig plan- og bygningsrett og besitter spesialkompetanse innen dette rettsområdet. Om du er tiltakshaver, nabo eller klageberettiget på annet grunnlag kan vi bistå blant annet ved søknader og eventuelle klageprosesser.

Skjønns-, ekspropriasjons- og odelsrett

Skjønns- og ekspropriasjonsretten innbefatter primært saker hvor det offentlige erververeiendomsrett fra private parter. Også private parter kan i visse tilfeller ekspropriere. Flere av våre advokater har meget god erfaring innenfor rettsområdet, og bistår både grunneiere og erververe. Vi kan bla. gi råd under forhandlingsprosessen frem mot en avtale, om inngrepets omfang og erstatningen som skal ytes, samt bistand i det eventuelt  etterfølgende skjønn der  erstatningsbeløpet skal fastsettes. Våre advokater yter også bistand i saker som omfattes av odelsretten.

Strafferett

Dersom du blir utsatt for straffeforfølgelse har du i mange tilfeller krav på forsvarsadvokat dekket av det offentlige. Hvis du blir utsatt for en straffbar handling kan du ha rett på bistandsadvokat under straffesaken mot gjerningsmannen. Advokaten kan i visse tilfeller fremme krav på erstatning overfor gjerningsmann og kontoret for voldsoffererstatning. Flere av våre advokater har kompetanse og erfaring innenfor strafferetten, og kan bistå deg gjennom alle stadier av en straffesak.

Tomtefeste

Tomtefeste er leie av grunn til hus. Tomtefeste forekommer oftest for bolig- og fritidshus, men også for forretnings- og industribygg. Den som leier kalles fester, og den som leier ut kalles bortfester. Etter at den nye tomtefesteloven trådte i kraft i 2002, har tomtefesteordningen vært hyppig gjenstand for debatt og rettslig prøving. Våre advokater kan blant annet bistå ved inngåelse av festeavtale, regulering av festeavgift, innløsning og forlengelsene av festekontrakten.

Priser

Vi påtar oss oppdrag i samsvar med våre standardbetingelser.

Oppdrag etter medgått tid 

Vårt honorar beregnes som utgangspunkt etter medgått tid og til følgende veiledende timepriser: Fra kr. 1.200,- pr. time (+ mva.) – kr. 2.500 pr. time (+ mva.) avhengig av sakens karakter. Unntaksvis kan det avtales timesatser utenfor denne ramme.

Ved salærfastsettelsen legger vi vekt på flere ulike momenter, så som medgått tid, advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad og betydning. Timeprisen kan blant annet være høyere om advokaten besitter spesiell kunnskap i det aktuelle fagfeltet.

Fastpriser på enkle oppdrag inkl. mva:

Noen oppdrag kan utføres etter forutgående avtale om fastpris.  

En enkel konsultasjon inntil 1/2 times varighet : kr. 600,- inkl. mva

Utferdigelse av standarddokumenter etter kort konferanse og evt. annen kortvarig saksforberedelse, testament, ektepakt o.l. kr. 3.000,- inkl. mva.

Rettsgebyr til staten ved tinglysing/registrering av ektepakt/deponering av testament kommer i tillegg til de oppgitte priser.

Om ordinær timesats multiplisert med antall medgåtte timer til utførelse av tjenester som nevnt i forrige avsnitt overstiger de fastsatte priser med mer enn 50 %, regnes honoraret fullt ut etter vanlig timesats også for enkle oppdrag.


Rettshjelpsforsikring:

Mange tegner forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Særlig gjelder dette villaforsikringer, forsikringer gjennom interesseorganisasjoner m.m. 

Forsikringen dekker normalt utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 80.000,- eventuelt 100.000,- inkl. mva. Forsikringstaker må betale egenandel fra kr. 3000,- til kr. 4000,-, samt 20 % av det overskytende. Forsikringen dekker sjelden familie- og arvesaker. Dekningen gjelder fra tidspunktet det er oppstått tvist. Ta kontakt med oss, så undersøker vi om din sak kan være omfattet av din forsikring. 

Den enkelte advokat står til disposisjon dersom det ønskes ytterligere opplysninger om salærberegningsmåten og priser.

Fri rettshjelp:

Enkelte sakstyper er omfattet av lov om fri rettshjelp. Vi undersøker om klienten har rett til fri rettshjelp (fritt rettsråd eller fri sakførsel). I tilfeller hvor klienten får innvilget fri rettshjelp, påløper som oftest egenandel til staten.

Advokatforsikring:

Advokatene har profesjonsforsikring med følgende dekning :

Kriminalitetsforsikring: kr. 5.000.000,- pr. skade pr. år.
Profesjonsansvar: kr. 50.000.000,- pr. skade og samlet pr. år.
Eiendomsmegling: kr. 50.000.000,- pr. skade og samlet pr. år.

NHO medlemsfordeler:

Egne satser gjelder for NHO-medlemmer. Les mer om fordelene her.

Logg inn